Süleyman Mührü

Süleyman Mührü

Yazar: Meriç Mungan Okunma Sayısı: 3534 Yayınlanma Tarihi 02 Jun 2017 Yorum: 0

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

      Mübarek Ramazan ayı vesilesi ile bütün İslam aleminin huzur bulmasını ve barış içinde, bir olmasını diler ve Ramazan ayınızı kutlarız.Umarız ki mübarek ay uyanışımıza neden olur.İslam dünyasında görmek istediğimiz sahne;Müslümanların el ele vererek, birlik beraberlik içinde , kardeşçe ve dostça çalışıp üretmesidir, çünkü inanıyoruz ki çalışmayan ve üretmeyen toplumlar her zaman başkalarına muhtaçtır.Bu muhtaçlığı Emperyalizm ve Kapitalizm'in devleri kendi menfaatleri lehine istedikleri gibi kullanırlar.Biz toplum olarak uyanık ve bilinçli olmazsak birbirimize düşman ediliriz çünkü bunu yapmak yaşadığımız çağda çok kolay.Birçok kişi artık Ego'larının esiri olmuş durumda!!!Kimse başkasına bir söz dahi söyleyemez oldu,anında yaygara kopuyor.

       Böyle bir zamanda, istedik ki ; öyle güzel bir Süleyman Mührü üretelim ki, henüz yapılmamış olsun çünkü piyasada satılan ya da satılmaya çalışılan Mührü Süleyman kolye ya da yüzükler çok anlamsız, üzerindeki yazılar okunmuyor dahi.Arapça gibi bir dil, derya gibi bir dil, hata götürmez.Hatalı yazılırsa ve hatalı yazılan Allah'ın kelamı ise Ayet ise işte o zaman vay halimize.Bunları düşünerek araştırma için yola çıktık ve gördük ki Süleyman Mühründe kullanılan 6 köşeli yıldız konusunda insanların kafasına yerleştirilmiş bir ''siyonizm yıldızı'' ya da ''yahudi yıldızı '' olgusu var. Mührü Süleyman kolye ile ilgili yüzlerce yorum aldık ve'' 6 köşeli '' yıldızın yerleştirilmek istendiği yeri anladık lakin basit düşünceler dışında Aydın düşünceleri de gördük.İşte onlardan bazıları:

1-BU YILDIZ SELÇUKLU SEMBOLLERI OLARAK TÜM SELÇUKLU ESERLERINDE KULLANILMIŞTIR

OSMANLI ESERLERINDE DEVAM ETMIŞTIR VE ESERLERDE BOL BOL KULLANILMIŞTIR
BIZIM MILLET OLARAK DIKKATLI OLDUĞUMUZU SANIRDIM

ISRAEL 1945 DEN SONRA KURULUNCA BAYRAKLARINDA KULLANMIŞTIR

2- Hayrettin paşa Osmanlı sancağı .Buda Davut yıldızı sayfa yöneticisi uğraşma bunlara anlatamazsin

Otomatik alternatif metin yok.

  3-Türk imparatoru babürün oğlu hümayunun türbesini incelerseniz aslında daha iyi anlarsınız....

  4-Mührü Süleyman Hz Davut Aleyhisselam a aittir
Deha sonrada Süleyman Aleyhisselam a geçmiştir 

Mührü Süleyman'ı yahudilere bırakmak olmaz onların simgesi şamdandır
Sarı kırmızı yeşili pkk ya bırakmak olmaz bu renkler kültürümüzün vazgeçilmez rengidir 
Mührü Süleyman Osmanlı'nın Selçuk'unun anasının baş tacıydı donanmanın bayrağıydı ..........

Yorumlar böyle devam ediyor...Yaptığımız araştırma sonucu diyoruz ki: Süleyman Mührü Hz.Davut'tan Hz.Süleyman'a geçmiştir.Biz Allahın tüm Peygamberlerine iman ederiz.Bütün Yıldızlar Allahın'dır kimseye mal edilemez.5köşe, 6 köşe,8 köşe başta olmak üzere yıldızlar yüzlerce sene İslam alemi tarafından kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır.Bir çok Osmanlı Padişahı gömleklerine, bayraklara, camiilere, medreselere, mezar taşlarına  işletmiştir.Bunlarla ilgili bir de güvenilir kaynak vermek istiyoruz buyrun okuyun...


DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ CİLT 31 SAYFA 524 MÜHR-i SÜLEYMAN -2- Bir sembol olması bakımından mühr-i Süleyman, yahudi ve mason ustaların eserlerinde olduğu kadar İslâm tezyinî sanatlarının metal, ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalında nakış amaçlı kullanılmıştır. Mühr-i Süleyman’a özellikle yapı süslemelerinin göbek motifi olarak sıkça rastlanır. Bulunduğu yere şeytanın giremediğine dair halk inancından dolayı taş, ağaç, cam, kâğıt gibi yüzeylerde merkezî motif olarak kullanılmıştır. Yine bu inançla cami, tekke gibi mekânların kubbe veya tavan nakışlarında, kapı kanatları yahut medhal sövelerinde mühr-i Süleyman desenleri bulunur. Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve İlhanlılar’ın eserlerinde bilhassa kubbelerin kilit taşlarında yer almıştır. Osmanlılar’da ise başta hamam kubbe delikleri olmak üzere mezar taşları, cami tezyinatları, anıtlar ve kemer kilit taşlarıyla çini, seramik gibi mimariyi ilgilendiren hususlarda şeytanı uzaklaştırmak amacıyla; mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebillerde, tas, tepsi ve tabaklarda zehirlenmeye karşı tılsım niyetine; serpuş, tolga başlıklarda güç sembolü; giyim eşyaları ve takılarda hırz ve vefk olarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Barbaros Hayreddin Paşa’nın rüzgâra hükmedebilmek için sancağına mühr-i Süleyman motifi nakşettirmesi bu gelenekten kaynaklanır. Devlet fikri ve hükümet etme yetkisi ilk defa Hz. Süleyman’da kemale erdiği için ona bunu sağlayan mühür de aynı güç ve kudreti temsil eder. Bu sebeple mühr-i Süleyman her şeyden evvel devlet olmanın ve hükmetmenin sembolüdür.

Mühr-i Süleyman eski edebiyatta da kullanılan bir motiftir. Divan şairleri sevgilinin dudağını gerek yuvarlak ve derli toplu biçimi gerekse bütün âşıkları, hatta insanları ve cinleri büyüleyip kendisine râmetmesi veya bütün güzellerin onun ağzına bakması gibi özellikleri dolayısıyla mühr-i Süleyman’a benzetirler (Güzellik içre hatm eder ol la‘l hâtemi/Ger nakş olursa mühr-i Süleymân’a leblerin - Şeyhî). Dudak-mühür benzetmesinde dudağın çevresindeki ayva tüyleri mührün üzerindeki yazıları karşılar ve sevgili bir Süleymân-ı zaman olarak algılanır (La‘lin üzre hattına benler perîşân olmasın / Yüz bulıcak mûrlar mühr-i Süleymân’ı öper - Hayâlî). Sevgilinin rakipler arasında kalması ifritlerin yüzüğü çalmasıyla yorumlanır. Sevgilinin gaflet halinden istifade eden rakipler de mühr-i Süleyman’ı çalan ifritlere benzetilir (Mest olup uyurken öpmüş la’l-i cânânı rakīb / Ehremenler hâtemi almış Süleyman bîhaber - Bâkî). Bir beyitte de mühr-i Süleyman’ın güç ve kudret tılsımı oluşuna işaret edilmektedir (Kazâ ol husrevin mahkûmu kılmış rub‘-ı meskûnu / Nigîninde murabba‘ vefk edip mühr-i Süleymân’ı - Sünbülzâde Vehbî). Halk şairleri de zaman zaman mühr-i Süleyman’ı bir iktidar sembolü olarak kullanmışlardır (Lebinden nûş ettim beni söyledir / Ne çâre sevdiğim kader böyledir / Ak göğsün üzeri uzun yayladır / Mühr-i Süleymân’a dahi yol vermez - Ruhsatî).

BİBLİYOGRAFYA:

Müsned, II, 259; İbn Mâce, “Fiten”, 31; Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı (İstanbul 1941), İstanbul 1984, s. 120-121; Ali Nihad Tarlan, Şeyhî Divanı’nı Tedkik, İstanbul 1964, s. 131; Mehmed Çavuşoğlu, Necatî Bey Divânı’nın Tahlîli, İstanbul 1971, s. 30-31; Harun Tolasa, Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası, Ankara 1973, s. 20-21; Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I: Erken Devir, Ankara 1979, s. 122-123, 129-132; J. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, New York 1979, s. 140-141; Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1984, VI, 194; Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1986, s. 96; M. Nejat Sefercioğlu, Nev’î Dîvânı’nın Tahlili, Ankara 1990, s. 27-28, 190-191; Ahmed Talât Onay, Eski Türk Edebiyatı’nda Mazmunlar ve İzahı (nşr. Cemâl Kurnaz), Ankara 1992, s. 381; E. Frankel - B. P. Teutsch, The Encyclopedia of Jewish Symbols, Northvale 1992, s. 161; Nusret Çam, “Türk ve İslâm Sanatlarında Altı Kollu Yıldız (Mühr-i Süleyman)”, Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya 1993, s. 207-230; İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, İstanbul 1995, s. 299; Cemâl Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânı (Tahlili), İstanbul 1996, s. 279-280; A. Schimmel, Sayıların Esrarı (trc. Mehmet Temelli), İstanbul 1997, s. 126-130; Hasan Özönder, Ansiklopedik Hat, Tezhip Sanatları Deyim ve Terimleri Sözlüğü, Konya 2003, s. 140; Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2004, s. 476-477; J. Mc. G. Duwkins, “The Seal of Solomon”, JRAS (1944), s. 145-150; Abdullah Aydemir, “Hz. Süleyman”, DÜİFD, sy. 1 (1983), s. 196-201; Zeki Kuşoğlu, “Türk Sanatında Mühr-i Süleyman”, İlgi, sy. 61, İstanbul 1990, s. 32; Sadi Bayram, “Türk Kültüründe Mühr-i Süleyman’ın Yeri”, Kültür ve Sanat, sy. 37, Ankara 1998, s. 47-51; Pakalın, II, 607; G. Scholem, “Magen David”, EJd., XI, 687-688, 695-696; “Süleyman Hz.”, TDEA, VIII, 61-64.

Yorumlar
Yorum Yap